Monday, October 7, 2013

Written on

මොළයේ පිළිකාවක් තිබියදීත් ශිෂ්‍යත්වය ඉහළින් සමත් වූ පුංචි දමිත්ගේ කතාව

fud<fha ms<sldjla ;sìh§;a YsIH;ajh by<ska iu;a jQ mqxÑ oñ;af.a l;dj 

2013 jirgu mdi,a .sfha ojia‌ folhs" YsIH;ajhg ,l=Kq 164 la‌

uf.a oEig l÷¿ ì÷ ke ÕS ;sfí' ta wehsoehs ug fkdoefka' fudKrd.," je,a,jdh m%foaYfha ta lgql Y=Ial ìu isysfõ' ta ìïlfâ uy fmd<j iu. yemafmk fma%u;s,l f.dú uy;df.a lr.eg msß w;a, o ueù fmfka'
wfYdalud,d kï ldka;djla‌ fï fma%u;s,l kï jk mqoa.,hd iu. le;a; Woe,a, f.k uy fmd<j iu. lrk igk o fmfka' uy fmd<j iu. fï fofokd fuf,i .efgkafka rgla‌ rdcHhla‌ we,a,Sug fkdj Ôú;h .eg .id .ekSugh'
fï fofokd yß ÿmam;=kah' 
fudKrd., je,a,jdh jeks m%foaYj, Ôj;ajk fldhs ljqre;a ufyaYdlH Ôú; .; fkdlrk whh'
fma%u;s,l uy;d;a" wfYdalud,d;a uyfmd<j iu. Wfrkqr .eà" f.dú;eka n;la‌ lrkafka Ôú;h .eg .id .ekSug fjk;a l%uhla‌ o ke;s ksidh'
fudjqka fofokdg odj óg jir oy;=klg muK fmr ÿjla‌ Wmkafka l¾lYl Ôú;hg wre;la‌ tla‌ lrñks' weh ã' ta' ta' ifrdackSh' oeka weh nqÿrej., uyd úoHd,fha wgjk fYa%Ksfha bf.kqu ,nk ola‍I orefjls' ta oeßh óg jir ;=klg fmrd;=j meje;s YsIH;aj úNd.fhka iu;a jQfha f.dú;eka lr Ôú;h hka;ñka .eg.id .kakd fma%u;s,l fyar;a" wfYdalud,d hk uõmsh hqj<f.a oeia‌ l÷<ska f;;a lrñks'
tmuKla‌ fkdj ta uõmsh hqj<g wysxil ,ia‌ik n,dfmdfrd;a;= fmdÈhla‌ o ta ÈhKshf.a ymkalñka ,eìKs'
wo l;d lrkakg hkafka ta ymka ÈhKsh ms<sn|j fkdj" ta oeßhf.a u,a,S ms<sn|jh' Tyq o ymfkls' miq.sh wf.daia‌;= 25 jeksod YsIH;aj úNd.h ,shQ ta orejd wka ishÆu YsIH;aj ymkqkag jvd ymfkls' ta ymkd oñ;a kqjka l=udr orejdh' W!j m<df;a" fudKrd.," je,a,jdh jeks fmfoil Wmka fï orejd o mdi,a .sfha nqÿrej., uyd úoHd,hgh' orejd yß ola‍Ifhls' Wmka ymfkls' m<uq fYa%Ksfha isgu fï orejd bf.kSu lf<a lemS fmfkk ola‍I;d fmkajñks' mx;sfha m<uq ;ekg m;ajk orejka mia‌fokd
w;f¾ Wka fï orejd we;eï lreKq ldrKdj,§ fukau úIh ndysr lreKqj,§ mqÿudldr ola‍I;d fmkajkakg jQfha .=rejrekaf.a is;aj,g i;=g tla‌ lrñks' ta orejd ,ndfok we;eï ms<s;=re" .=rejrekaf.a oeia‌j,g i;=gq l÷¿ tla‌ lf<a ta ms<s;=re fujeks orejl=f.ka n,dfmdfrd;a;= úh fkdyels ;rfï wmQ¾j tajd jQ ksidh'
oñ;a kqjka l=udr y;r fYa%Kshg iu;a jQfha 2012 jif¾§h' ta orejdf.a mx;s Ndr .=rejrhd jQfha tÉ' tka' fma%uj;S .=re uEKshkah' weh ola‍I .=rejßhls' remsh,a Y; fkdj .=relu wd;auh fldg.;a fï .=re uEKshkag fï orejd ms<sn| oekqfKa wmuK i;=gls' úYajdihls' orejd ola‍Ifhls' nqoaêuf;ls' y;r jk fYa%Ksfha fukau mia‌ jeks fYa%Ksh o Ndr jQfha fï .=rejßhgh' Èkla‌ fï ola‍I orejd frda.Sj isák whqre .=rejßh ÿgqfõ mx;s ldurfha§h'
zzwehs mqf;a''' fudlla‌o wikSmhZZ .=rejßh orejdf.ka úuiqfõ ysi w;.dñks'
zzálla‌ T¿j llshkjdZZ mq;= lSfõ T¿j fïih u; ;nd.ksñks'
tod fõokd kdYl fm;a;la‌ o § fï ms<sn|j orejdf.a foudmshkag oekaùug úÿy,am;sjrhd we;=¿ .=rejre l%shd l<y'
fuu ola‍I orejd Bg ál Èklg miq wikSm ;;a;ajh jeä ù je,a,jdh Èid frday,g we;=<;a lf<ah' miqj nÿ,a, frday,g udre lr hEõfõ wikSm ;;a;ajh ms<sn| ffjoH ks,OdÍkag hï hï ldrKd wjfndaO jQ ksidh' Èk tfld<yla‌u fï orejd nÿ,a, uy frdayf,a fkajdislj m%;sldr ,nd.kafka ffjoH mÍla‍IK .Kkdjlg uqyqK foñks'
f.dú;ekska hka;ï Ôú;h .eg.id .ksñka Wka oñ;af.a foudmshkaf.a" w;ñg ;snQ uqo,a ish,a, fï orejdf.a fnfy;a fya;aj,g jeh l< miq wy, my, whg Kh jkakg o ta whg isÿjQfha orejd iqjjk Èk .Kk Èfkka Èk miq jQ ksidh'
is; tl,ia‌ lr.; fkdyelsh' .sks .yk wõ rYañh o j.d ìï .sksn;a lr ouñka ;sìKs' ta;a orejd fï frda.S ;;a;ajfhka uqod.; hq;=h' ta i|yd foudmshka fukau jeäu,a fidhqßh o l< lem lsÍu mqÿudldrh'
wka;sfï§ fï ÿmam;a" idudkH Èú fmfj;la‌ f.jQ uõmsh fofokdf.a oeia‌ w. ;snQ wjika l÷¿ ì÷ lsysmh o ìug fy<ñka" orejd uyr.u ms<sld frday,g we;=<;a lrk f,ig ffjoHjre ks¾foaY l<y'

 orejd fudk ;rï ola‍I orejl= jqj;a" fï frda.S ;;a;ajh ksid orejdf.a wOHdmkhg lKfldld yඬkakg mgkaf.k ;sìKs' tl w;lska ke;s neßluh' wfkla‌ miska frda. mSvdh' orejd fudKrd., isg uyr.ug /f.k tkakg;a" wdmiq /f.k hkakg;a nia‌ .dia‌;= f,i remsh,a y;aishhla‌u jeh lsÍug ta mshdg isÿù ;sìKs' nifha hk úg orejdg o Nd. álÜ‌ lvk fldkafodia‌;rjre yuqfõ fï mshd;a" uj;a wirK jQ jdr wmuKh' ldg;a w; fkdmd f.dú;ekska Ôú;h .eg.id .ekSug mqreÿ jQ fudjqkg orejdf.a wikSmh ksid we;s jQ wudrelï yuqfõ kï ta ÿl foúhkag lshkjd yer lshkakg o fjkll= fkdùh' fõ,la‌ yer fõ,la‌ lñka o" we;eïúg rKjrd fldamamhlska" fn,su,a állska fõ, msßuid .ksñka fï orejdg fí;a fya;a lrkakg fï udmshka fm<UqfKa fudk foag;a jvd ore fifkyi wm%udKj jákd ksidh' f,a lsß l< ore meáhd frda.S jQ úg lEug îug msßhla‌ o fkdtk nj uõmshjre oks;s'
fldfydñka fldfyduyß 2013 jif¾§ orejd my fYa%Ksh YsIH;aj úNd.hg jdäùug kshñ;j ;sìKs' ta;a ffojh mqÿu úÈyg iroï lrñka ;sìKs'
2013 jirgu orejd mdi,a .sfha ojia‌ folla‌ muKs' zzwfka mõ fï orejd bf.kSug yßu ola‍IhsZZ .=rejre Tjqfkdjqkag lshd .;ay'
uyr.u ms<sld frday,g fï orejd /f.k .sh miq orejdg ms<sldjla‌ je<£ we;ehs ffjoHjre lS úg udmshkaf.a muKla‌ fkdj .=rejrekaf.a o fk;. ;snQ l÷¿ leg fofldmq,a Èf.a rErd .,d yef,kakg mgka .;af;a we;sjQ ÿl jdjd.; fkdyelsh'
flfia fyda fï orejd ms<sldjg ìh jQfha ke;'
zzwehs wïfï wඬkafka' wms ljqre;a uefrkjd' wïud yeu fmdahgu is,a .kakjd fkao@ nqÿ nK wykj kï wms urKhg ìh fjkak ´fka kEZZ fï fmdä mq;=j ism .ksñka yඬk úg mq;= ujg Èßh ÿkafka tjeks f,dl= yrj;a ms<s;=rej,sks'
;,k úg uqj; ;shqKq jk msys ;,hla‌ fia fï fmdä mq;= ms<sldj yuqfõ ys;g ffO¾h we;s lr.;af;a fldhs ljqre;a mqÿuhg m;a lrñks'
mq;= tf,i yeisfrk úg ta fmdä mq;=f.a uõmshkag o oekqfKa mqÿu yhshls' fï ÿl ldg;a fmdÿh' wmsg jvd ÿla‌ ú¢k wh ;j fldf;la‌o@ ál l,lska fï whg tf,i is;=fKa mq;= YsIH;aj úNd.hg ;ksfhkau bf.k .kakg jQ l,h'
mdi,a heug fkdyels jqjo mq;d mdvï fmd; wu;l lf<a ke;' mdvï fmd; muKla‌ fkdj wfkl=;a fmd;a m;ao" m;a;r o fï fmdä mq;=f.a ñ;=rka jQfha Th mßoafoks'
zzmqf;a''' uf.a mqf;a Thdg jrÈkafka kE' wfka uf.a mq;=j fï f,fvka .,j,d fokak'ZZ uj yeu fmdahlgu is,af.k m%d¾:kd lf<a Th álh'
miq.sh wf.daia‌;= 25 jeksod bßodjls' tÈk fï mq;= YsIH;aj úNd.hg .sfha f,v msáks' ujf.a oefia l÷¿h' mshdf.a yojf;a .skakls' mq;=f.a isf;a ;snqfKa uõni" .Ks;h" idudkH oekSu wd§ W;a;r f.dvls' YsIH;aj m%Yakm;%j, fm< .ia‌jd we;s m%Yakj,g ms<s;=re §ug fï fmdämq;= isáfha oekqñka ikakoaOjh' isf;a .skaor fkd;snqKdu fkdfõ' ys; hg ;snQ ta .skaor fï fmdä mq;=f.a is;g ÿka jO fõokd okafka ta mq;=;a" ta mq;=f.a uõmsh fofokd;a" fidhqrd;a" mdi,a .=rejre;a muKls'
úNd.h ,shd ksjig meñKs mq;= isáfha fmr mßÈu ieye,aÆfjks'
urKhg ìh ke;s fï mq;= ñi" wmg kï úNd.hg ;nd Ôj;aùugj;a fkdysf;k nj we;euqkag isf;kq we;' kuq;a fï mq;= wms fldhsldg;a wdo¾Yhls' mQ¾jdo¾Yhls' is; leã len,s ù hk ;rfï ÿla‌ lror meñKsh;a" is; f,v lr.; fkdyels nj fï mq;= wmg lshd § we;' wOHdmkfha ta yeá .eUqrla‌ fkdo;a fï fmdä mq;=f.a uõjrekag" mshjrekag" Ôú;fha .eUqr fyd| yeá oekS ;sìKs' mq;=g Ôú;fha .eUqr muKla‌ fkdj wOHdmkfha .eUqr o oekS ;sìKs'
f,dal <ud Èkh fh§ ;snQ miq.sh nodod ^02 jeksod& nqÿrej., uyd úoHd,fha úÿy,am;sjrhdg YsIH;aj m%;sM, ,eìKs'
ã' ta' ta' oñ;a kqjka l=udr orejdf.a ku bÈßmsg ,l=Kq 164 la‌ ,l=Kq ù ;sìKs' úÿy,am;sjrhd uq,skau lf<a is; ieye,aÆ ù" W.=f¾ isrù ;snQ uyd fõokdj ;=kS fjk ;=re iqiqula‌ fy<Suh' fkdoeku oeig l÷¿ ke.sk'
uq¿ mdi, muKla‌ fkdj m<d;u fï orejdf.a ymkalu ms<sn| l;d lf<a frda.S fkdjQfha kï ,xldfjkau m<jekshd ùug ;rï fï orejd ola‍Ihl= nj lshñks'
fï orejd ms<sldfjka .,jd .kakg yels ffjoHjre ke;sjd fkdfõ' ta i|yd uqo,a wjYHh' fujeks frda.hlg f.dÿrej ,l=Kq 164 la‌ ,nd.ekSu iq¿mgq ola‍I;djla‌ fkdfõ' th wiuiu tlls'
je,a,jdh" kq.hdh fï orejdf.a ,smskhh' msx leu;s Tng muKla‌ fkdj msx fkdm;k Tng;a fï orejd fu;ekska .,jd" W.kajd fírd.; yelsh' je,a,jdh" nqÿrej., uyd úoHd,fha úÿy,am;sjrhdf.ka o orejd ms<sn| úuish yelsh' fmdä mqf;a kqU ienE ola‍Ifhls' wms kqUg ksfrda.S iqj m;uq' kqUg cfhka ch m;uq' kqfò ch.%yKh wmg oefkkafka wfma mq;=f.a ch.%yKhla‌ f,isks' kqU fujr mfya YsIH;ajfha wfma l;d kdhlhd lr.;af;a kslïu fkdfõ' ta kqfò fkdief,k wêIaGdkYS,S ch.%yKh ksidh'

More News