Friday, August 16, 2013

Written on

බිරිඳ නිරුවත් කර වලනාශක එන්නත් කල සැමියා අසුවෙයි

ìß| ksrej;a lr 
úI iys; j,akdYl tkak;a l< 
ieñhd t,a¨‍ï .ia hhs 

lE.,a, uydêlrK úksiqre fïkld úfP–iqkaor fukúh ;j;a ñkSurefjl=g urK o~qju kshu l<dh' ta weh úiska úNd. flreKq kvqjl ;Skaÿjla bl=;a 06 fjksod m%ldYhg m;alrñks' fuu kvq ;Skaÿj fokq ,nkafkaa ish ìß|g j,akdYlhla tkak;a lr urd oeuQ ieñfhl=g tfrysjh' Tyq oer‚h., fldiaj;a; wxfyÜá.u m%foaYfha mÈxÑlrefjl= jQ ir;a úu,isßh' jD;a;sfhka fmof¾refjl= jQ Tyq ish ìß|g úI iys; j,akdYlhla tkak;a lr urd oukafka wef.a w;mh .eg.id bka wk;=rejh' mjq,a wdrjq,la ÿrÈ. hdfuka jQ tu >d;kh isÿ l<dhehs lshefjkafka 

Èkh-2012-08-06 
ia:dkh- lE.,a, m<d;ano uydêlrKh 
úksiqre mqgqj - uydêlrK úksiqre fïkld úfPaiqkaor fufkúh 
ú;a;slre - iurisxy Èidkdhlf.a ir;a úu,ùr 
fpdaokdj - ish ìßhf.a w;nh ne| n,y;aldrfhka j,a kdYlhla tkak;a lsÍfuka wehf.a urKh isÿ
lsÍu' 

udi lsysmhla ;siafia lE.,a, m<d;ano uydêlrKfha úNd. jQ fuu >d;k kvqfõ wjika ;Skaÿj m%ldYhg m;a lrk fudfyd;' Bg fmr úksiqrejßh pQÈ;f.ka hula úuiSh' 
—;udg lsisjla mejiSug ;sfío@˜ —tfyuhs fkdakd'''uu fï isoaêhg lsisu iïnkaOhla kE'''˜ tfia lshQ pQÈ; ìu n,d.;af;ah' Tyqf.a wkd.; brKu úifok wjika ;;amr lsysmh Wod ù we;' kvq úNd.fha§ È.ska È.gu pQÈ; lshd isáfha ;ud fuu isoaêhg lsisfia;au iïnkaO ke;s njhs' tfy;a Tyqf.a;a >d;kh jQ ldka;djf.a;a nd, mq;=f.a idlaIsh;a" fmd,sia mÍlaIKj,§ fy<sjQ f;dr;=re iy ri mÍlaIl jd¾;d wkqj kvq ;Skaÿj m%ldY lsÍug uydêlrK úksiqrejßh lghq;= l<dh' ta wkqj pQÈ;f.a yqiau ysrjk ;=re t,a,d urK f,ig wjika ;Skaÿj m%ldYhg m;a l< weh úksiqre wiqfkka ke.sg .shdh' 

pQÈ;f.a uy¨‍ mshdf.a fofk;g l÷<la bkqfõ Ôú;fha wjika Nd.h .; lrk ;udf.a msysgg isá mq;=g w;ajQ brKu ms<sn| yo m;=f,a Wmka fYdalh ksidh' fuu kvqfõ§ ish mshdg tfrysj idlaIs ÿka mq;=f.a is;g hï iekiSula fukau fYdalhla oekqfKa ñh .sh ish ujg idOdrKhla bIag jQ nj yd mshdg w;a jQ brKu ms<sn|j oekqKq yeÕSï ksidh' 

ta fooyia y;r j¾Ifha foieïn¾ ui úis wg jeksod Wfoa jrejhs' ìhm;a uqyqKlska hq;=j oer‚h., fmd,sishg meñ‚ msßñ <uhl= meñ‚,a,la lsÍug wjYH nj mjid isáfhah' ta wkqj Tyqf.a meñ‚,a, fmd,sia fmdf;a igyka lr .ekSug iq¿ meñ‚,s wxYh lghq;= lf<ah' Tyq oi yeúßÈ orefjls' 
—uu wfma wïuhs ;d;a;hs tlal f.or bkafka''' wïud" ;d;a;d tlal ;ry fj,d f.oßka .syska ysáfha'''uu ;d;a;d tlal Bfha ^27& f.or ysáhd' tfyu bkakfldg wd;d weú;a ug lsõjd ,sys‚h., bvfï .ia úl=Kkak ;sfhkjd tfya huq lsh,d' uu wd;d tlal .shd' uu wdmyq f.or toaÈ yji myg ú;r we;s' t;fldg wïud f.or weú;a ysáhd' wïud f.a we;=f,ka fodr jyf.khs ysáfha'''˜ 
—miafia wïud fodr wer,d lsõjd ;d;a;d fodr lvkak wdmq ksid fodr f,dla lf<a ;d;a;d ug bkafclaIka tlla wekakd n,mka uf.a ll=, lsh,d wïud ug t;k fmkakqjd' wïuf.a ll=, bÈñ,d t;k ;=jd,hla ;snqKd'˜ 
—bkafclaIka lÜg keú,d ;snqK úÈh;a fmkak,d wïud lsõjd fïflka ;uhs úfoafo lsh,d' wïud tal ug ÿkakd' uu tal wrf.k .syska wd;dg fmkak,d wdmyq toaÈ ;d;a;d ug .ykak wdjd' uu tal od,d Èõjd' miafia ;d;a;d tal wyq,d .;a;d˜ 
—miafia wd;d ;%sú,a tlla fydh,d ÿkakd' uu wïuj wxfyÜá.u ykaÈhg tlal weú;a ;%sú,a tfla odf.k oer‚h., biamsß;df,g wrf.k .shd' wïud ll=, ßfokjd lsh,d fkdkaä ..yd ;uhs weúoafoa' nfâ lelal=uhs lsh,;a lsõjd' wïuj oer‚h., biamsß;df,ka Bfhu wúiaidfõ,a,g heõjd˜ orejd mejiqfõh' ta wkqj iellre w;awvx.=jg f.k Tyqf.ka m%Yak lf<ah' 

—uu fydalkaor W;=r m%foaYfha f.orl jev lrkafka' f.or tkafka udfilg ierhhs' ìßh óg wjqreÿ follg ú;r biafi,a,d udj od,d .syska ysáfha'''˜ 
—uu Bfha ^27& Wfoa tfld<yg ú;r f.or weú;a bkafooa§ yji myg ú;r ìßh ;j .Ekq <ufhla tlal wdjd' weú;a mq;d flda lsh,d weyqjd' mq;d ;d;a;d tlal .shd lsh,d uu lsõjd' t;fldg thd uu oeka hkjd lsh,d lsõjd' uu ta fj,dfj ìß|g nekakd' oyÿrdfõ .syska f.or tkjd' kEú;a ysáhd kï fyd|hs lsh,d' wdmyq thd hkjd lsõjd' WU hkjd kï m,hka" bkakjd kï b|mka lsh,d uu f.oßka hkak .shd' ta fj,dfõ mq;d f.org wdjd' wïu,df.a f.or hkjd lsh,d mq;dg lshdf.k uu .shd' uu ìßh tlal ;ryla kE' uu fï fpdaokdj ms<s.kafk kE' ìßh fodr f,dla lrf.k ysáfha uu f.g ths lsh,hs˜ úis wg jeksod rd;%S wgg muK fmd,sish úiska w;awvx.=jg .kq ,enQ Tyqf.ka lgW;a;r ,nd .ekSfuka wk;=rej Bg miqÈk Wfoa uqod yeßfhah' 
tÈk ^28& wúiaidfõ,a, frday,g .sh oer‚h., fmd,sisfha ks,Odßhl= frda.S ;;a;ajfhka frdayf,a fkajdislj m%;sldr ,nk nd,iQßh wmamqydñ,df.a ud,kS f.ka lgW;a;rhla ,nd .;af;ah' 

—úisy;a fjksod uu f.or ;kshu ysáfha' yji ;=kg ú;r mqreIhd f.or wdjd' weú;a lsõjd WUg remsh,a ydrody .dfka f.jkak nE' WUj;a urdf.k uu;a uefrkjd lsh,d' ta fj,dfõ thdf.a wf;a bá mkaoula jf.a fohla ;snqKd' uu weyqjd wehs bámkaoula wf;a ;shdf.k bkafk lsh,d' fïl bá mkaoula fkfuhs ysgmka WUg lsh,d ldurfhka t<shg .syska wdmyq wdjd' weú;a uu we|f.k ysgmq idh br,d máhla wrf.k uf.a w;afol msámiaig lr,d nekaod' B<Õg ll=,a fol;a ne|,d wefoa od,d idf,g .syska wdjd'˜ 

—uu lsõjd fudllao fï lrkak yokafka mßjdi ld¾hd,fha§ lsõfõ fyd|g bkak lsh,fka wms fyd¢ka buq lsh,d' thd lsõjd neye neye tal fldfydu;a lrkak nE lsh,d' thdf.a wf;a ;snqK bkafclaIka tflka uf.a ol=Kq l=l=f,a l,jg úoaod' tfyu foierhla úoaod' uf.a ll=, ysß jeá,d jf.a .shd' uu j;=r b,a¨‍jd' thd j;=r f.akak .shd' uu oÕ,, w;mh ,sydf.k .syska fodr jy.;a;d' thd weú;a fodr wßkak lsõjd' uu fodr weßfha kE" Bg miafia mq;d wdjd' uu mq;dg úia;f¾ lsõjd' mq;d thdf.ka weyqjd ;d;af;a fï fudlo lf<a lsh,d'''miafia mq;d udj frday,g wrf.k .shd'''˜ hehs weh mejiqjdh' 

tjlg oer‚h., fmd,sisfha ia:dkdêm;sj isá fmd,sia mÍlaIl wð;a mqIaml=udr h<s mÍlaIK wdrïN fldg fooyia my jif¾ ckjdß yh jeks Èk ielldr ir;a úu,ùr h<s w;awvx.=jg .;af;ah' ta jk úg frda.S ;;a;ajfhka miqjQ ud,kS ikSm l< fkdyels nj mjid wúiaidfõ,a, frdayf,ka wehf.a álÜ lmd ;snqK w;r wehf.a mshd ieó fmf¾rd we;=¨‍ mjqf,a <Õu {d;Ska weh fld<U cd;sl frday,g we;=<;a lr ;sì‚' isßkacrhlg ji oud tkak;a lsÍfuka ñkS ueÍug ;e;a lsÍfï fpdaokdj u; fojeks j;djg w;awvx.=jg .ekqKq ir;a úu,ùrf.ka h<s m%Yak lsÍug wdrïN lf<ah' 

—miq.sh úisy;a fjksod fld<U b|,d f.or toaÈ oer‚h., *duishlska bkafclaIka isßkacrhla wrf.k wdjd' f.or toaÈ fld<U jevmf<ka .%efudlafidaka l=mamshl=;a wrf.khs wdfõ˜ 
—f.or bkakfldg yji y;ryudrg ú;r ìßh f.or wdjd' uu lsõjd tfya fufya weúÈkak hkafka ke;sj f.org fj,d orefjd ;=kafokd n,df.k bkak lsh,d' ìßh lsõjd uu WU tlal §. lkafka kE lsh,d˜ 

uu ud,kSg wefoa ksod.kak lsõjd' thd ksod .;a;d' uu .%efudlafidaka isßkacrhg odf.k weú;a ìß|f.a ol=Kq ll=f,a l,jg úoaod' miqj nd, mq;d f.or wdjd' uu .%efudlafidaka fnda;,hhs" bkafclaIka lgqjhs le,hg úis l<d' tod ? wgg ú;r fmd,sisfhka weú;a udj wrf.k .ssyska Bg myqfjksod f.or heõjd' ìr|g wudrehs lsh,d Bfha wdmyq udj w;awvx.=jg .;a;d' uu jro ms<s.kakjd'''˜ ielldr ir;a úu,ùrf.a lgW;a;rhg wkqj Tyq wxfyÜá.u m%foaYhg tÈku le|jdf.k hkq ,eîh' miqj Tjqka mÈxÑj isá ksfji wi, le,Efõ ;sî Tyqf.a uÕ fmkaùu hgf;a keó.sh bkafclaIka lgqj o isßkacrho" .%efudlafidaka fnda;,h o fidhd .kq ,eîh' 

mqrd Èk oy wgla frday,a .;j isá ud,kS fooyia my jif¾ ckjdß ui myf<diajeksod Wfoa myhs y;,sia myg Ôú;fhka iuqf.k .sfha fld<U cd;sl frdayf,a oeä i;aldr tallfha§h' ta jk úg ieñhd ir;a úu,ùr rlaIs; nkaOkd.dr .;lr ;sì‚' wehf.a u< isrer ndr .;af;a jdk¨‍jdj ol=K" .ïmy ,smskfha mÈxÑ wehf.a mshd jk ieó fmf¾rd yd uj lreKdj;S úisks' 

—ud,kS uf.a miajeks orejd' uf.a .u oer‚h.,' ÿj nekafoa thdf.a wejeiai uiaiskd' uf.a whshf.a mq;d' ta ojiaj,u uu Th ÿj;a tlal oer‚h., whshf.a f.or .syska bkafooa§ ;uhs fokakd w;f¾ iïnkaOh mgka .;af;a' ta ojoiaj, nEkd f;a j;af;a jev l<d' nekaog miafia wfma ÿj;a ;=ka udhsu f;a j;af;a jevg .shd'˜ 
—miafia thd,d l=,shg f.hla wrf.k mÈxÑ jqKd' <uhs ;=kafofklau yïn jqKd' nEkd i,a,s kdia;s lrkak mgka .;a;d' yeuodu yjig fndkjd' ta uÈjg nQre .ykjd' nEkf.a ta jev ksid wfma ÿjhs orefjda ;=kafokhs yßu wudrefjka Ôj;a jqfKa' ÿj rg hkak ;SrKh lf<a tal ksihs' wms Woõ lr,d ;uhs thd rg .sfha' ta;a''wmsg kï thd Woõ lf<a kE'''˜ uj lreKdj;S mejiqjdh' 

fmd,sia mÍlaIKj,§ fy<s jQ f;dr;=rj,g wkqj weh úfoia /lshdjlg f.dia we;af;a tlaoyia kjish wkQ kjh jif¾§h' ore mjqf,a Wkak;sh Wfoid .Dy fiaúldjl f,i l=fõÜ rgg .sh weh udia m;d f.org uqo,a tõjdh' wehf.a ieñhd lf<a ta uqo,a kdia;s lsÍuh' Bg wu;rj Tyq fou< ldka;djl iuÕ wkshï weiqrl o meg,S isáfhah' jir foll ld,hla ueo fmrÈ. ne,fufyjr lsÍfuka wk;=rej h<s furgg wd wehg b;sßj ;snqfKa meñfKoa§ /f.k wd foaj,a mu‚' wfkla ish,a,u ieñhd úiska kdia;slr oud ;sì‚' wehg Bg;a jvd is;a fõokd f.kfok lreK jQfha Tyqf.a wkshï in|luhs' 

furgg meñ‚ ud,kS iuÕ È.ska È.gu wvonr we;s lr.;a ir;a wehg mreI jpkfhka nek jÈñka myr foñka ish m%pKav;ajh m%o¾Ykh lrkakg úh' ta jk úg nd, úfha miqjQ ore ;sfokd o oeä wiykhg m;aj isáh uq;a fï mshd ore ;sfokd .ekj;a fkdis;d ish ìßh iuÕ wdrjq,a we;s lr.;af;ah' iuyr Èfkl Tyq wehg l< myr§ï j,ska weh nrm;, f,i ;=jd, ,enqjdh' tjeks wjia:d lsysmhl§u weh frday,a .;ù m%;sldr o ,nd .;a;dh' fï wdrjq,a ms<sn| oer‚h., fmd,sia fmdf;ao lsysm úgulau igyka ;eîug weh lghq;= l< w;r fmd,sish fofokd le|jd wjjdo l< o ieñhd ta wjjdo ;Uhlg udhsï l< njla fmfkkakg fkd;sì‚' 

miqj ud,kS ish ksfji yer hkakg .sfha ;jÿrg;a ieñhdf.ka .=á lEug fkdyels ksidh' lvqfj, m%foaYhg .sh weh weÕ¨‍ï lïy,l /lshdjl ksr; jqjdh' ta w;r;=r weh wxfyÜá.ug o wdfõ .sfha ish orejka oeln,d Tjqkaf.a ÿl iem úuiSu i|ydh' 
—Th isoaêh fjkak ojia follg l,ska ÿj Wfoau wfma f.or wdjd' weú;a f.or jevm, ál;a lr,d §,d yji wdmyq hkak .shd' wms hkak tmd lsõju hkaku ´k lsh,d ÿj .shd˜ 

—thd lvqfj, me;af;a riaidjla l<dg Th ir;a lshk úÈhg fjk ukqiaifhla tlal ysáfha kE' yenehs thdg ir;a fjkialï lrk nj;a" f.or lror ;sfhk nj;a wmsg lsisu ojil ÿj lsh,d ;snqfKa kE'˜ 

—foodia y;f¾ foieïn¾ úisy;a fjksod ? wúiaidfõ,a, biamsß;df,ka wmsg fg,s.%Eï tlla tj,d ;snqKd' ÿj biamsß;df,ka kj;a;,d bkak nj lsh,d' tod ? fj,d ksid wmsg hkak jqfKa kE' myqfjksod Wfoau uuhs wfma uy;a;hhs wúiaidfõ,a, biamsß;df,g .shd' ir;a ll=,g bkafclaIka tlla .eyqjd lsh,d ÿj ll=, fmkakqjd' ll=f,a f,dl= f.ähla jf.a ;snqKd'˜ 
—ÿj lsõjd uf.a w¨‍;au idhla br,d uf.a w;mh .eg.y,hs bkafclaIka .eyqfõ lsh,d' ÿjj ikSm lrkak nE lsh,d wúiaidfõ,a, biamsß;df,ka ojia fol ;=klska ÿjf.a álÜ lemqjd' miafia wms ÿjj fld<U cd;sl frday,g f.kdjd˜ 

—ÿj ke;s jqKdg miafia rejkaje,a, Widúfha kvq mejrejd' miafia kvqj lE.,a, uy Widúhg oeïud' wms kvq úNd.j,g .shd' ta;a'''wka;su ojia áfla hkak neßjqKd' wfma ukqiaihdf.a ll=f,a wudrejla yeÈ,d weúÈkak wudrehs' uf.a ll=,;a wudrehs'˜ 

—wmsg fmf¾od ^06& oek .kak ,enqKd wr ñksyg urK o~qju §,d lsh,d' uu yß leu;shs thdg urK o~qju kshu l<dg' ta ñksyd orefjda .ekj;a ys;kafka ke;sj fï wmrdOh l<d' orefjd;a ta ñksyg úreoaOj idlaIs ÿkakd' ta <uhs wirKhs' Th ñksyd l< wmrdOhg Th úÈhg o~qjï ,efnkak ´kuhs'˜ ud,kSf.a uj lreKdj;s mejiqjdh' 

More News